Γενικα

Η τεχνική εταιρεία τεχνική εταιρεία Ν & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ αποτελεί την πλέον πρόσφατη νομική μορφή μιας παρουσίας των ιδρυτών της για περισσότερο από 40 χρόνια στο χώρο των τεχνικών έργων. Ιδιαίτερη εξειδίκευση και δραστηριότητα παρουσιάζει σήμερα σε έργα ενέργειας, περιβάλλοντος και επεξεργασίας αποβλήτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έργα που η κατασκευή τους απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα υψηλού επιπέδου τεχνικές γνώσεις και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Διαθέτει στελέχη σε όλες τις κατηγορίες των τεχνικών έργων με σημαντική και μακροχρόνια πείρα τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά τεχνικά έργα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά επέτρεψαν την συμμετοχή της εταιρείας τα τελευταία χρόνια σε σημαντικά τεχνικά έργα.

Σήμερα δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των δημοσίων τεχνικών έργων με εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ 4ης τάξεως. Οι εγγραφές της εταιρείας στο ΜΕΕΠ αφορούν κατηγορίες για έργα οδοποιίας, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά ενεργειακά, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων, κλπ.

Η μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών της επιχείρησης και ο κατάλληλος εξοπλισμός Η δίνουν στην εταιρεία την δυνατότητα αρκετά χρόνια πλέον να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών έργων εμπλεκόμενη στο σύνολο της διαδικασίας παραγωγής από το επίπεδο της μελέτης (προσφοράς, οριστικής, εφαρμογής) μέχρι την κατασκευή και μακροχρόνια συντήρηση, ακόμη και ιδιαίτερα εξειδικευμένων έργων με απαιτήσεις προηγμένης τεχνογνωσίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ISO 9001
Η εταιρεία έχει εισάγει και εφαρμόζει μέχρι και σήμερα σύστημα ποιοτικού μάνατζμεντ ISO9001 για όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, δηλαδή την μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έργων πολιτικού Η μηχανικού καθώς και τεχνολογίας επεξεργασίας αποβλήτων.